bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Głównego Księgowego

05.09.2013

OGŁOSZENIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŁAZACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny księgowy
……………………………………………………
/nazwa stanowiska pracy/


1. Wymagania niezbędne:
a. Wykształcenie wyższe licencjackie w zakresie zarządzania finansami,
b. Znajomość przepisów z zakresu finansów i rachunkowości,
c. Doświadczenie w księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:
a. Biegła obsługa komputera,
b. Sumienność, odpowiedzialność,
c. Samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. prowadzi rachunkowość jednostki oświatowej,
b. wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
c. dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym,
d. dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
e. podpisuje dokumenty dotyczące poszczególnych operacji,
f. podejmuje decyzje wstępnych zastrzeżeń do przedstawionej oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem,
g. zapewnia, że zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz harmonogramie dochodów i wydatków, a jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie,
h. w razie ujawnienia nieprawidłowości, zwraca dokument właściwemu rzeczowo pracownikowi, a w razie ich nie usunięcia odmawia podpisania dokumentu, o czym zawiadamia pisemnie dyrektora,
i. sporządza prawidłowo, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowe składane przez szkołę na zewnątrz,
j. sporządza, sprawdza i zatwierdza listy płac,
k. nalicza podatek od wynagrodzeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
l. prowadzi wszelkie rozliczenia szkoły z budżetem państwa, ZUS i innymi instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym,
m. czuwa nad wywiązywaniem się najemców z warunków umów najmu w zakresie zobowiązań finansowych,
n. czuwa nad zabezpieczeniem środków finansowych na fundusz socjalny, mieszkaniowy, nadzoruje prawidłowość wypłat z tych funduszów określonych i zatwierdzonych przez Dyrektora Szkoły,
o. należycie przechowuje i zabezpiecza dokumenty księgowe, księgi rachunkowe oraz sprawozdania finansowe,
p. wykonuje inne czynności zlecone przez Dyrektora Szkoły.

4. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys /CV/,
b. List motywacyjny,
c. Dokument poświadczający wykształcenie,
d. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
g. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h. Oświadczenie o stanie zdrowia, pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie szkoły, lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach: 42 – 450 Łazy ul. 19-go Stycznia 14 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Główny księgowy” w terminie do 15.09.2013 r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Aplikacje, które wpłyną do Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach po wyżej określonego terminu, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w budynku Szkoły.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe cv /z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z 21.11.2008 r., o pracownikach samorządowych /Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458/.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

w  Łazach

Alfreda WojtalaOpublikował:
Publikacja dnia: 07.05.2013
Podpisał:
Dokument z dnia: 07.05.2013
Dokument oglądany razy: 17 469